گوجه فرنگی سما

درخواست حذف این مطلب


بذر گوجه سما
رسمی شرکت اماسید در ایران


متحمل به گرما
میوه داری سفتی خیلی مناسب
میوه بلوکی


متوسط وزن میوه هر میوه 150-120 گرم


رشد ادامه دار همراه با گلدهی جدید


مقاوت متوسط به ورتیسیلیوم (v)


پژمردگی فوزاریومی نژادهای 1و 2 (fol 1.2)


نماتد مولد ریشه ( mj )
واردکننده بذر گوجه سما
یاشیل برگ ( زادفتاح )
04532727755 - 09144545951 - 09148097112